Facultatea de Inginerie
Centrul de Excelenţă Prelucrarea Polimerilor CE - PP
Facultatea de Inginerie
Centrul de Excelenţă Prelucrarea Polimerilor CE - PP

 

Centrul de Excelenţă Prelucrarea Polimerilor CE - PP

 Cercetarea înseamnă patru lucruri: creiere cu care gândim, ochi cu care vedem, aparate cu care măsurăm și... bani.” (Albert Szent-Gyorgyi)

 

   Centrul de Excelenţă Cercetare şi Dezvoltare în Modelare şi Simulare Numerică – CE-CDMSN din cadrul Facultăţii de Mecanică, a fost înfiinţat prin Hotărarea Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 26025/29.09.2011.
   Înfiinţarea Centrului de Excelenţă s-a realizat în cadrul proiectului “Software Endowment Offset Project” derulat de Lockheed Martin Overseas Corporation şi Siemens Industry Software prin intermediul Autorităţii Române de OFFSET.
   Creșterea ponderii activităților de cercetare în domeniul prelucrării polimerilor a impus schimbarea denumirii în Centrul de Excelenţă Prelucrarea Polimerilor CE - PP înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 155/22.10.2015.

   Principalele activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică/experimentală desfățurate în cadrul CE – PP se încadrează în Domeniul fundamental - Ştiinţe Inginereşti (20) [1]/ Ramura de știința - Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management (70) și sunt concentrate pe următoarele Direcții de cercetare-dezvoltare/obiective de cercetare/priorități de cercetare:

a. domenii principale de cercetare-dezvoltare-inovare;

A. Eco-Nano- tehnologii, materiale avansate

o    Dezvoltarea bazei de cunoaştere prin explorarea proceselor, fenomenelor, principiilor la scară nano-metrică şi utilizarea acestora pentru realizarea de produse la scară industrială.

o    Dezvoltarea instrumentelor şi metodelor pentru caracterizare la scară nano-metrică a materialelor avansate şi utilizarea acestora pentru înţelegerea diferitelor fenomene.

o    Corelarea structură – proprietăţi - metode de manufacturare/procesare.

o    Caracterizarea nanocompozitelor polimerice cu nanotuburi de carbon sau graphene în vederea înlocuirii materialelor convenţionale în industria de automobile, aerospaţială, în prorotipare si protezare.

o    Optimizarea tehnologiilor de manufacturare a reperelor din nanocompozite polimerice cu nanotuburi de carbon/ grapheme.

o    Tehnologii avansate pentru obţinerea de materiale şi nanocompozite funcţionale pentru transporturi, construcţia de maşini, etc.

B. Reologie aplicată

o    Determinarea proprietăţilor reologice ale polimerilor şi nano-compozitelor cu matrice polimerică atât în domeniul vîsco - elasticităţii liniare cât şi neliniare.

o    Determinarea modelelor reologice ale polimerilor şi nano-compozitelor cu matrice polimerică.

o    Determinarea proprietăţilor reologice ale produselor alimentare. 

C. Modelarea fenomenelor de rupere în procese mecanice şi tehnologice

o    Dezvoltarea integralei J pentru solide liniar viscoelastice/ materiale liniar viscoelastice.

o    Modelarea fenomenelor de rupere folosind metoda Galerkin discontinuă/ Dezvoltarea de tehnologii de modelare a fenomenelor de rupere.

o    Studiul fenomenelor de rupere în procesele de manufacturare.

o    Ruperea prin oboseală.

b. domenii secundare de cercetare-dezvoltare-inovare;

D. Optimizarea prin simulare a produselor și proceselor industriale

o    Product Lifecycle Management (PLM) - Proiectarea asistată de calculator (CAD), fabricaţia asistată de calculator (CAM), simularea asistată de calculator (CAE), gestionarea datelor despre produs (PDM) şi fabricaţie digitală converg prin PLM.

o    Proiectare asistată in plasturgie

o    Modelarea şi simularea numerică a proceselor de manufacturare

c. servicii / microproducție.[1] In acord cu Hotărârea nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017